Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii

Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zachęca do składania wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Otwórz drzwi innowacjom w 2019 roku!

 

Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu Technologii.

I runda konkursu 3/2019 na granty na transfer technologii rozpocznie się już 18 stycznia 2019 r. i potrwa do 31 stycznia 2019 r.

Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy i będzie trwał do 31 grudnia 2019 r.

 

Typ grantu

Granty są przeznaczone na koszty nabycia lub uzyskania licencji do technologii, tj.: 

 • patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

 

Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju mniej niż 3 lata lub w skali międzynarodowej - mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 000,00 PLN, a maksymalna wartość grantów jakie Wnioskodawca może otrzymać wynosi 200 000,00 EUR.

 

Sposób składania wniosków

Skontaktuj się z brokerem lub infolinią SOI - pomogą w przygotowaniu wniosku. Następnie złóż wniosek do ARP S.A. lub poprzez system ISOP i wyślij wersję papierową pocztą. 

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa; Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro 4 (recepcja)

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

W przypadku wnioskowania o regionalną pomoc inwestycyjną, grant można otrzymać na nabycie technologii, która będzie skutkować u Grantobiorcy jedną z następujących form inwestycji początkowej, ocenianą w oparciu o kryteria zawarte w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

 1. inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, tj. gdy zakup Technologii związany jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa, które będzie wdrażać nabytą Technologię;

 2. inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ zdolności do świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia przyczyni się do wzrostu potencjału produkcyjnego / usługowego już istniejącego przedsiębiorstwa;

 3. inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji / świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieprodukowanych/nie świadczonych, tj. gdy nabywana Technologia będzie wykorzystywana do produkcji nowych lub zasadniczo zmienionych produktów (towarów, usług) w stosunku do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa;

  - w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac;

 4. inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/ procesu świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia będzie prowadzić do zasadniczej zmiany charakterystyki / rodzaju procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług.

   

  Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  Kryteria wyboru projektów: kryteria zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

  Wartość kosztów kwalifikowalnych: Minimalna: 100.000 PLN; Maksymalna: 4.000.000 PLN

  Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 10.000.000 PLN

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii

  Poziom dofinansowania: Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

  Grant może być udzielony w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:

 5. regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki
  z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje –
  – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.) albo

 6. pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
  3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.).

 

Zasady konkursu zostały określone w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji”, dostępnym w pełnej dokumentacji na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl


KONTAKT​

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na granty na transfer technologii
ArticleToPDF